Starosta MČ Košice - Lorinčík zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory budovy "Hasička". Viac informácií je v tomto súbore.
MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zimná údržba komunikácií v MČ Košice - Lorinčík. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.
Na základe požiadaviek vlastníkov pozemkov MÚ MČ Košice - Lorinčík dal vypracovať urbanistickú štúdiu pre lokalitu Breziny (Lorinčík - západ) za účelom zhodnotenia ich súčasných pozemkov na pozemky stavebné. Preto MÚ vyzýva vlastníkov parciel, nachádzajúcich sa v danej lokalite, aby písomne predložili pozmeňovacie návrhy do 15. 2. 2013. Celé znenie výzvy je v tomto súbore. Komplexný návrh je v tomto súbore.

Vážení občania,

miestna samospráva pri MÚ MČ Košice - Lorinčík zvoláva verejné zhromaždenie, na ktorom bude prebiehať analýza návrhov riešenia, ktoré predložili vlastníci dotknutých parciel. Zhromaždenie sa uskutoční 13. 6. 2012 o 17:00 v sále kultúrneho domu.

Pozvánka je v tomto súbore. Nákres dotknutého územia je v tomto súbore.

Toto verejné zhromaždenie bude 24. 5. 2012 o 17:00 v sále kultúrneho domu v Lorinčíku. Jeho účelom je hľadanie kompromisov jednotného postupu možnosti zrealizovania komunikácie pre prístup k budúcim stavebným pozemkom. Viac podrobností v tomto súbore.
Toto rokovanie sa uskutoční 23. 5. 2012 o 17:00 v malej zasadačke, prízemie MMK, Trieda SNP 48/A, Košice. Viac v tomto súbore.

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti, že od 1. 1. 2012 sa evidencia obyvateľov vykonáva na miestnom úrade mestskej časti Košice - Lorinčík.

Do 31. 12. 2011 sa vykonávala v mestskej časti Košice - Západ.

Starosta MČ Košice - Lorinčík vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzavretie zmluvy o zimnej údržbe obslužných komunikácií. Viac informácií je v tomto súbore.
Z nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prebehne v októbri 2011 deratizácia. Podrobnosti sú v tomto súbore.

Mestská časť Košice - Lorinčík ponúka bezplatné zapožičanie kovovej polohovacej postele, vhodnej pre ľudí odkázaných na lôžko. Bližšie informácie osobne na miestnom úrade MČ Košice - Lorinčík alebo telefonicky na číslach 055/78 98 990, 0911 216 047.