Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 1070

Mestská časť Košice - Lorinčík, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Urnová stena cintorín Lorinčík“.

Celá výzva vrátane príloh a špecifikácie predmetu zakázky je v tomto súbore, ktorý si treba stiahnuť a rozzipovať: