Historické údaje o mestskej časti Košice – Lorinčík

(spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika – Osídlenie Košickej kotliny)


Kedysi samostatná obec, dnes mestská časť Košice – Lorinčík sa nachádza na území, ktoré sa podľa dokladov z 13. a 14. storočia nazývalo Gord. História obce je úzko prepletená s dejinami dnes už zaniknutej obce Gord, ktorá tiež ležala na rovnomennom území. Preto v tejto časti uvádzame aj kapitoly ich spoločnej minulosti.

Prvú písomnú zmienku o obci Gord poznáme z roku 1280 a označuje sa ako Nižný Gord. Musel tu teda existovať aj Vyšný Gord, ktorým bol súčasný Lorinčík. O Lorinčíku však máme prvú písomnú zmienku až z neskorších čias.

Pri opise hraníc danej oblasti je zaujímavá zmienka o hrade, ktorý ležal na území dnešného Lorinčíka. Tento hrad musel byť hradom predfeudálnym, pretože o feudálnom hrade z tejto oblasti nemáme žiadne správy. Taktiež listina s opisom územia neuvádza názov hradu, čo je veľmi nezvyklé. Preto je pravdepodobné, že išlo o starý, opustený a nefunkčný hrad, o ktorom historik Varsik uvádza, že musel byť bezpochyby slovanský.

V roku 1377 mal Vyšný Gord, čiže dnešný Lorinčík, šesť port, čiže usadlostí. Ak na jednu usadlosť počítame minimálne päť obyvateľov, v roku 1377 tu žilo aspoň 30 ľudí. Nižný Gord mal vtedy 13 potr, čiže mal aspoň 75 obyvateľov. Dedina Gord však spustla niekedy na prelome 15. a 16. storočia. Ak tu bolo nejaké ďalšie osídlenie, išlo pravdepodobne vždy len o majer. Portalny súpis z roku 1553 už totiž dedinu Gord neuvádza, len Lorinčík. V tom čase dedina patrila zemanom, ale boli tu len dve porty. Týmto dochádzame k údaju, že v polovici 16. storočia tu žilo najmenej 10 ľudí, ale mohlo ich byť podstatne viac. Porta je termín pre bránu, ktorá viedla cestu, s tým, že za bránou sa nachádzala usadlosť, čiže kompletný hospodársky dvor s viacerými domami a účelovými budovami. Bolo teda možné, že jednu portu obývalo vyše 20 ľudí. Žiaľ spočítavali sa porty, nie obyvatelia, takže presný počet sa už nedozvieme.

I keď v 16. storočí bola Lorinčík osídlená dedina, zdá sa, že na prelome 17. a 18. storočia ostala neobývaná. V súpisoch z rokov 1715 a 1720 nie je o nej ani zmienky. Neuvádza ju ani lexikón obcí z roku 1773, zato z roku 1808 je už zapísaná ako dedina. V roku 1850 sa uvádza ako slovenská dedina.

Genéza názvu Lorinčík

  • 1406 – Zenthlewrench
  • 1426 – predium Zenthlewryncz alio nomine Felgard
  • 1427 – predium Zenthlewrincz alio nomine Felgard
  • 1553 – Zenthlorincz
  • 1808 – slovensky: Lořinčík, Lořinček, maďarsky: Lőrinczke
  • 1906 – slovensky: Ľorinčík

Názov dediny Lorinčík vznikol podľa kaplnky, ktorá bola zasvätená sv. Vavrincovi, maďarsky: Szenth Lőrinc, čo dokazujú najmä názvy obce z rokov 1406, 1426 a 1427.

Historické fragmenty

Kresba pečate - originálny odtlačok pečate sa nachádza v Arcibiskupskom archíve v Košiciach na listine z 22. 1. 1791. Zaujímavosťou je kruhopis "LORINCHIK:VALAL". V kruhovom strede pečate sú vyobrazené typické poľnohospodárske náradia - vľavo obrátený lemeš a sklonené obrátené čerieslo. Obyvatelia sa zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, čo sa postupom času odzrkadlilo aj v obecnej pečati.

Táto kresba zobrazuje pečať v roku 1839, v období úpadku heraldickej tvorby. Nezobrazuje totiž symboly, ale skôr žánrový obrázok. Poľovnícky motív stromami upozorňuje na lesné bohatstvo, súčasne aj na zverinu žijúcu vtedy v tamojších horách - vtáctvo. Originál sa nachádza v Štátnom oblastnom archíve v Košíciach.

Fotografia kostola, autora i aspoň približný rok vzniku nepoznáme.

alt

Okres: Košice 2
Počet obyvateľov: 1086 (k 31. 12. 2022)
Výmera katastra: 297,372 ha
Výmera intravilánu: 30,06 ha
Nadmorská výška: 365 m. n. m.
Časti obce: Lorinčík, Vyšný Lorinčík

 

Mestská časť Košice – Lorinčík sa rozprestiera v západnej časti katastra východoslovenskej metropoly ako jedna z 22 mestských častí. Samospráva tejto mestskej časti bola vybudovaná v roku 1991 na základe zákona SNR č. 401/1990 Zb. z.

Mestská časť hraničí na východe s MČ Košice - Pereš, na juhu MČ Košice - Poľov, na západe ju oddeľuje od obce Malá Ida lesný porast. Les je po celej západnej dĺžke a na sever zo smeru od obce Baška je tiež lesný porast. MČ nemá žiadny priemysel, má len najnutnejšiu občiansku vybavenosť, predajňu potravín a reštauračné zariadenie.

V katastrálnom území Lorinčík, na parcele č. 1 sa nachádza národná kultúrna pamiatka – rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je zapísaný pod číslom 4115. Pamiatka je chránená v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona.

V Dome kultúry sídli miestny úrad a materská škola, ktorej zriaďovateľom je magistrát mesta Košice. Svoju činnosť tu vyvíja i ochotnícke divadlo, ktoré odohralo svoje prvé predstavenie už v júni roku 1945. Športové vyžitie poskytuje multifunkčné ihrisko v centre mestskej časti.

Stavebný rozmach mestskej často Košice - Lorinčík je určený jej polohou  ako jedno z najlepších sídel na oddych a pokojný život v Košiciach. Mestská hromadná doprava, kompletná kanalizácia a plynofikácia je samozrejmosťou. Výborné spojenie s centrom mesta do 5-tich minút a napojenie na rýchlostnú cestu je hlavným motorom záujmu o výstavbu samostatne stojacich rodinných domov v našej mestskej časti. Pripravuje sa i napojenie Lorinčíka na mestské cyklistické trasy čo výrazne podporí ráz a charakter tohoto sídla ako stvoreného na načerpanie síl a energie pre život.

V severnej časti pri Kostole sv. Vavrinca bola v roku 2014 po štyroch rokoch výstavby skolaudovaná a uvedená do prevádzky budova kláštora rádu Bosých Karmelitánov na Slovensku. V súčasnosti sa v severovýchodnej časti dokončuje a začína svoju prevádzku zariadenie pre seniorov neziskovej organizácie BETHESDA n.o., ktoré sa bude starať o pokojné prežitie jesene života našich seniorov v dôstojnom prostredí.

alt

Južne od spomínaného územia v súčasnosti prebieha začatie výstavby inžinierskych sietí pre obytný park Košice, Lorinčík - Háje. Plánovaná je výstavba 6 bytových domov, z toho 14 vila domov a 32 rodinných a radových domov, celkovo 261 bytových jednotiek. Súčasťou navrhovanej činnosti je aj výstavba maloobchodnej prevádzky, garáži a parkovísk. V území sa budú nachádzať radové domy v 3 veľkostných variantoch, samostatne stojace rodinné domy v 2 variantoch, byty malo podlažných bytových domoch v 3 veľkostných variantoch. Pripravuje sa i rekonštrukcia križovatky štátnej cesty č 548, ktorá uľahčí príjazd do našej mestskej časti v smere od centra Košíc i od Malej Idy a súčasne zvýši jej bezpečnosť. Takisto je v prípravne fáze stavebného povolenia prepojovacia komunikácia Lorinčík - Pereš, ktorá uľahčí a skvalitní spojenie medzi našimi mestskými časťami najmä v severnej časti územia.

V katastrálnom území Lorinčík 64% prenajatej poľnohospodárskej pôdy obhospodaruje MOLD - trade, Moldava nad Bodvou.