Vytlačiť
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Návštevy: 804

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

25. 02. 2020 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa hlavnej kontrolórky+ plán činnosti na rok 2020
  4. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019
  5. Návrh rozpočtu na rok 2020
  6. Zmena ochranného pásma cintorína
  7. Správa o činnosti starostu
  8. Rôzne
  9. Záver

V Košiciach 20. 2. 2020

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík