Vytlačiť
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Návštevy: 805

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

18. 8. 2020 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 4. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020
 5. Návrh použitia finančných prostriedkov z predpokladaného transferu mesta Košice
 6. Zmena stavby pred dokončením – Rozšírenie spevnených plôch chodníka pri DK
 7. Upozornenia prokurátora zo dňa 5.8.2020 a 10.8.2020
 8. Určenie názvov ulíc v MČ Košice - Lorinčík
 9. Správa o činnosti starostu
 10. Rôzne
 11. Záver

V Košiciach 14. 8. 2020

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík