Vytlačiť
Úradná tabuľa
Návštevy: 1167

Mesto Košice vydalo túto verejnú vyhlášku:

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby, podľa ust. § 36, ods. 1 a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). pre stavbu „V283, V596 – Lorinčík – Baška – zriadenie VN, TS, NN“, v katastrálnom území Lorinčík a Baška.

Vlastný text oznámenia je v tomto dokumente.