Zvereňujeme toto oznámenie spoločnosti PIKOLO o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov:

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia.

V Košiciach dňa 29. 5. 2024

PIKOLO s.r.o., Haniska 106, 04457, Haniska
IČO: 46008471, DIČ: 2023178663, IČ DPH: SK2023178663 

Za poverenú osobu: Ing. Pika Rastislav, 0907 656 333

 

Zároveň zverejňujeme túto výzvu na vykonanie výrubu do 30. 6. 2024:

Vážení občania,

zverejňujeme návrh záverečného účtu našej MČ za rok 2023 pred jeho schvaľovaním poslancami MZ:

 

Ďalej zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2024:

 

Upozorňujeme na túto dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti - VŠA, hádzanárske ihrisko, ktorej dražobník je Mesto Košice:

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti - VŠA, hádzanárske ihrisko, Košice

Dňa 28. 3. 2024 budú na miestnom úrade MČ Košice – Lorinčík  úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Zverejňujeme Oznámenie o začatí správneho konania a Rozhodnutie RÚVZ Košice, ktorým sa nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 18. 3. - 30. 4. 2024:

V dňoch 27. - 29. 12. 2023 a  2. 1. - 5. 1. 2024  budú na miestnom úrade MČ Košice – Lorinčík obmedzené úradné hodiny.

V prípade potreby volajte 0911 872 165 – starosta.

Na zasadnutí MZ 25. 10. 2023 bola okrem iného prerokovaná a schválená úprava VZN č. 2/2019 o službách poskytovaných mestskou časťou a poplatkoch za tieto služby, konkrétne príloha č. 2 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, čl. 4 Prevádzkové ustanovenia. Celé znenie VZN je v tomto súbore:

Celé znenie zápisnice z rokovania MZ je v tomto súbore: