Zverejňujeme Oznámenie o začatí správneho konania RÚVZ Košice, ktorým sa nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 1. 10. - 10. 11. 2023:

Vážení občania,

zverejňujeme návrh záverečného účtu našej MČ za rok 2022 pred jeho schvaľovaním poslancami MZ:

Na zasadnutí MZ 7. 3. 2023 boli prerokované a schválené:

Celé znenie zápisnice z rokovania MZ je v tomto súbore: