Vážení občania,

zverejňujeme schválený dokument Záverečného účtu našej MČ za rok 2023, schválený bol na zasadnutí MZ 11. 6. 2024:

 

Ďalej zverejňujeme schválený dokument Rozpočtu na rok 2024, schválený bol na zasadnutí MZ 11. 6. 2024:

 

Mestská časť Košice - Lorinčík v súlade so zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje, že:

  • Meno priezvisko: p. Marcelo Saucedo Gonzalez
  • Adresa trvalého pobytu: Košice - Lorinčík

má na Miestnom úrade  Oznámenie o uložení zásielky do vlastných rúk. Oznámenie o uložení zásielky do vlastných rúk si môže prevziať počas úradných hodín na miestom úrade mestskej časti Košice – Lorinčík, v termíne od 09.07.2024 do 26.07. 2024.

Zvereňujeme toto oznámenie spoločnosti PIKOLO o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov:

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia.

V Košiciach dňa 29. 5. 2024

PIKOLO s.r.o., Haniska 106, 04457, Haniska
IČO: 46008471, DIČ: 2023178663, IČ DPH: SK2023178663 

Za poverenú osobu: Ing. Pika Rastislav, 0907 656 333

 

Zároveň zverejňujeme túto výzvu na vykonanie výrubu do 30. 6. 2024:

Vážení občania,

zverejňujeme návrh záverečného účtu našej MČ za rok 2023 pred jeho schvaľovaním poslancami MZ:

 

Ďalej zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2024:

 

Upozorňujeme na túto dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti - VŠA, hádzanárske ihrisko, ktorej dražobník je Mesto Košice:

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti - VŠA, hádzanárske ihrisko, Košice

Dňa 28. 3. 2024 budú na miestnom úrade MČ Košice – Lorinčík  úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Zverejňujeme Oznámenie o začatí správneho konania a Rozhodnutie RÚVZ Košice, ktorým sa nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 18. 3. - 30. 4. 2024: