V dňoch 27. - 29. 12. 2023 a  2. 1. - 5. 1. 2024  budú na miestnom úrade MČ Košice – Lorinčík obmedzené úradné hodiny.

V prípade potreby volajte 0911 872 165 – starosta.

Na zasadnutí MZ 25. 10. 2023 bola okrem iného prerokovaná a schválená úprava VZN č. 2/2019 o službách poskytovaných mestskou časťou a poplatkoch za tieto služby, konkrétne príloha č. 2 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, čl. 4 Prevádzkové ustanovenia. Celé znenie VZN je v tomto súbore:

Celé znenie zápisnice z rokovania MZ je v tomto súbore:

Zverejňujeme rozhodnutie Okresného úradu Košice, ktorým schvaľuje dokument ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresov Košice I - IV. Celé znenie dokumentu aj s prílohami je na stránke https://www.minv.sk/?r-uses-oszp-ou-ke.

Zverejňujeme túto výzvu MMK, oddelenia dopravy a životného prostredia:

Štatistický úrad SR realizuje terénne zisťovanie pre Národnú banku Slovensku s cieľom získať reálny obraz o reálnych a finančných aktívach slovenských domácností. Tieto údaje okrem iného budú použité aj pre posudzovanie finančnej zraniteľnosti obyvateľov.

Gestorom projektu je Národná banka Slovenska (NBS), pričom zber údajov zabezpečuje Štatistický úrad SR. Zisťovanie bude prebiehať od októbra 2023 do 31. januára 2024 v takmer 4-tisícoch náhodne vybraných domácnostiach v 651 obciach a mestách Slovenska.

Vybrané domácnosti osloví Štatistický úrad SR listom so žiadosťou o spoluprácu. List bude obsahovať kontaktné údaje na opytovateľa a krajské pracovisko úradu, kde si respondenti môžu overiť fakty a získať potrebné informácie o zisťovaní. Následne opytovatelia Štatistického úradu SR navštívia domácnosť a dohodnú si čas osobného rozhovoru s členmi domácnosti. Opytovatelia sa vždy legitimujú preukazom zamestnanca Štatistického úradu SR a občianskym preukazom, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického úradu SR. S poskytnutými informáciami sa bude v zmysle legislatívy narábať ako s citlivými údajmi, ktoré sa spracúvajú anonymne a použijú sa výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter.

Viac informácií je na tejto stránke Štatistického úradu SR.

Zverejňujeme Oznámenie o začatí správneho konania RÚVZ Košice, ktorým sa nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 1. 10. - 10. 11. 2023: