Zvereňujeme VZN číslo 1/2019, ktorým sa ruší VZN číslo 1/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mestskej časti Košice – Lorinčík:

VZN bolo schválené na zasadnutí MZ 21. 5. 2019.