alt

Okres: Košice 2
Počet obyvateľov: 1086 (k 31. 12. 2022)
Výmera katastra: 297,372 ha
Výmera intravilánu: 30,06 ha
Nadmorská výška: 365 m. n. m.
Časti obce: Lorinčík, Vyšný Lorinčík

 

Mestská časť Košice – Lorinčík sa rozprestiera v západnej časti katastra východoslovenskej metropoly ako jedna z 22 mestských častí. Samospráva tejto mestskej časti bola vybudovaná v roku 1991 na základe zákona SNR č. 401/1990 Zb. z.

Mestská časť hraničí na východe s MČ Košice - Pereš, na juhu MČ Košice - Poľov, na západe ju oddeľuje od obce Malá Ida lesný porast. Les je po celej západnej dĺžke a na sever zo smeru od obce Baška je tiež lesný porast. MČ nemá žiadny priemysel, má len najnutnejšiu občiansku vybavenosť, predajňu potravín a reštauračné zariadenie.

V katastrálnom území Lorinčík, na parcele č. 1 sa nachádza národná kultúrna pamiatka – rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je zapísaný pod číslom 4115. Pamiatka je chránená v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona.

V Dome kultúry sídli miestny úrad a materská škola, ktorej zriaďovateľom je magistrát mesta Košice. Svoju činnosť tu vyvíja i ochotnícke divadlo, ktoré odohralo svoje prvé predstavenie už v júni roku 1945. Športové vyžitie poskytuje multifunkčné ihrisko v centre mestskej časti.

Stavebný rozmach mestskej často Košice - Lorinčík je určený jej polohou  ako jedno z najlepších sídel na oddych a pokojný život v Košiciach. Mestská hromadná doprava, kompletná kanalizácia a plynofikácia je samozrejmosťou. Výborné spojenie s centrom mesta do 5-tich minút a napojenie na rýchlostnú cestu je hlavným motorom záujmu o výstavbu samostatne stojacich rodinných domov v našej mestskej časti. Pripravuje sa i napojenie Lorinčíka na mestské cyklistické trasy čo výrazne podporí ráz a charakter tohoto sídla ako stvoreného na načerpanie síl a energie pre život.

V severnej časti pri Kostole sv. Vavrinca bola v roku 2014 po štyroch rokoch výstavby skolaudovaná a uvedená do prevádzky budova kláštora rádu Bosých Karmelitánov na Slovensku. V súčasnosti sa v severovýchodnej časti dokončuje a začína svoju prevádzku zariadenie pre seniorov neziskovej organizácie BETHESDA n.o., ktoré sa bude starať o pokojné prežitie jesene života našich seniorov v dôstojnom prostredí.

alt

Južne od spomínaného územia v súčasnosti prebieha začatie výstavby inžinierskych sietí pre obytný park Košice, Lorinčík - Háje. Plánovaná je výstavba 6 bytových domov, z toho 14 vila domov a 32 rodinných a radových domov, celkovo 261 bytových jednotiek. Súčasťou navrhovanej činnosti je aj výstavba maloobchodnej prevádzky, garáži a parkovísk. V území sa budú nachádzať radové domy v 3 veľkostných variantoch, samostatne stojace rodinné domy v 2 variantoch, byty malo podlažných bytových domoch v 3 veľkostných variantoch. Pripravuje sa i rekonštrukcia križovatky štátnej cesty č 548, ktorá uľahčí príjazd do našej mestskej časti v smere od centra Košíc i od Malej Idy a súčasne zvýši jej bezpečnosť. Takisto je v prípravne fáze stavebného povolenia prepojovacia komunikácia Lorinčík - Pereš, ktorá uľahčí a skvalitní spojenie medzi našimi mestskými časťami najmä v severnej časti územia.

V katastrálnom území Lorinčík 64% prenajatej poľnohospodárskej pôdy obhospodaruje MOLD - trade, Moldava nad Bodvou.