Vážení občania,

zverejňujeme návrh záverečného účtu našej MČ za rok 2019 pred jeho schvaľovaním poslancami MZ: