Zvereňujeme aktualizovanú prílohu VZN číslo 2/2019 o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby: