Zverejňujeme toto oznámenie o zámere Mestskej časti Košice – Lorinčík prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Lorinčík a to formou prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

V súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schválilo uznesením č. 19/2019, bod III, písm. c) spôsob prenájmu verejných priestranstiev vo vlastníctve mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prenajímateľ: Mestská časť Košice – Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice

  1. Predmet nájmu a jeho identifikácia:
    časť verejného priestranstva Námestie sv. Vavrinca parc. C KN č. 79, ostatné plochy o výmere 2081 m2 evidovaná v katastrálnom území Lorinčík na liste vlastníctva č. 617 na meno prenajímateľa. /prenajatá plocha 200 m²/
  2. Účel: parkovanie stavebných mechanizmov a uloženie stavebného materiálu.
  3. Cena nájmu za predmet nájmu: 1.000,00 EUR mesačne
  4. Doba nájmu: krátkodobý nájom
  5. Ďalšie podmienky: uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu

Bližšie informácie poskytne:

MÚ MČ Košice – Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice t.č. 055/7898990, 0911 872 165 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zverejnené: 25.02.2021

Bc. Damián Exner v.r.

starosta mestskej časti Košice - Lorinčík