Spoločnosť DELTA TELEKOM SERVIS s. r. o., ako realizátor stavby pre investora DELTA ONLINE s. r. o., ktorá je držiteľom povolenia a prevádzkovateľom telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom 351/2011, § 66, a na základe právoplatného územného rozhodnutia č.: MK/A/2020/07048-04/II/MIN vydaného Mestom Košice dňa 24. 02. 2020, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Lorinčík, že v plánovanom  termíne 10. 03. 2022 sa začínajú stavebné práce súvisiace s realizáciou optickej trasy "Optická trasa Gemerská Poľov – Bukovec".

Za týmto účelom vo verejnom záujme vyššie uvedená spoločnosť vstúpi na cudzie pozemky v nevyhnutnom čase a v nutnom rozsahu pre vybudovanie predmetnej optickej trasy.

Realizácia optickej prípojky sa bude realizovať podľa dohodnutého harmonogramu prác v závislosti od počasia.

Celý text oznámenia s prílohami je v nasledujúcich súboroch: