Vážení občania,

zverejňujeme návrh záverečného účtu našej MČ za rok 2023 pred jeho schvaľovaním poslancami MZ:

 

Ďalej zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2024: