Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

26. 2. 2019 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa hlavnej kontrolórky+ plán činnosti na rok 2019
  4. Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2018
  5. Návrh rozpočtu na rok 2019
  6. Zmena VZN o poplatkoch
  7. Prejednanie žiadosti o odkúpenie časti parcely
  8. Správa o činnosti starostu
  9. Rôzne
  10. Záver

V Košiciach 21. 2. 2019

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík