Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

26. 5. 2020 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 4. Záverečný účet za rok 2019
 5. Zmena rozpočtu na rok 2020
 6. Prenájom cintorína - súhlas
 7. Zriadenie ochranného pásma cintorína
 8. Zriadenie vecného bremena na LV 1942, p.č. 5251/2
 9. Zriadenie vecného bremena na LV 1039, p.č. 282/10
 10. Správa o činnosti starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

V Košiciach 21. 5. 2020

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík