Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

8. 3. 2021 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

(za dodržania všetkých epidemiologických opatrení)

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2021
  4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
  5. Návrh rozpočtu na rok 2022
  6. Prerokovanie návrhu VZN mesta KE o určení názvov ulíc v MČ Košice-Lorinčík
  7. Správa o činnosti starostu
  8. Rôzne
  9. Záver

V Košiciach 3. 3. 2022

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík