Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

6. 6. 2022 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

(za dodržania všetkých epidemiologických opatrení)

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
  4. Záverečný účet za rok 2021
  5. Odsúhlasenie prijatia darov - nehnuteľností
  6. Schválenie zmluvy s VSD o zriadení vecného bremena
  7. Správa o činnosti starostu
  8. Rôzne
  9. Záver

V Košiciach 1. 6. 2022

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík