Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

13. 7. 2022 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

(za dodržania všetkých epidemiologických opatrení)

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie
  4. Schválenie úväzku starostu na nasledujúce volebné obdobie
  5. Rôzne
  6. Záver

V Košiciach 7. 7. 2022

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík