Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

22. 11. 2022 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčícka 38, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mestskej časti, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného MZ
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného MZ
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Poverenie poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MZ
 9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
 10. Určenie platu starostu mestskej časti
 11. Rôzne
 12. Záver

V Košiciach 16. 11. 2022

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík