Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

13. 12. 2022 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčícka 38, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba hlavného kontrolóra
  a:  spôsob voľby HK
  b:  predstavenie kandidáta
  c:  voľba hlavného kontrolóra
 4. Plán zasadnutí na rok 2023
 5. Oznámenie starostu o menovaní zástupcu starostu
 6. Rôzne
 7. Záver

V Košiciach 8. 12. 2022

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík