Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

7. 3. 2023 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčícka 38, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022
  4. Plán kontrolnej činnosti na rok 2023 a stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2023,2024,2025
  5. Návrh rozpočtu na rok 2023,2024,2025
  6. Návrh VZN o určovaní pravidiel času predaja
  7. Dodatok k zmluve o dielo -aktualizácia ceny rekonštrukcie DK
  8. Správa o činnosti starostu
  9. Rôzne
  10. Záver

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík