Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

6. 6. 2023 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčícka 38, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2022
 5. Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2022
 6. Návrh čerpania rezervného fondu v roku 2023
 7. Predaj majetku pre VVS v zmysle schváleného zámeru
 8. Schválenie zámeru nákupu majetkového podielu - odvodňovacia brázda
 9. Schválenie zmeny/zosúladenia ÚPN zóny Košice-Lorinčík v lokalite cintorína v Lorinčíku
 10. Správa o činnosti starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík