Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

25. 10. 2023 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčícka 38, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa hlavnej kontrolórky 
  4. Zvýšenie limitu pokladničnej hotovosti
  5. Schválenie názvu novej ulice časť Lorinčík Háje
  6. Zmena VZN o prevádzkovom poriadku MI
  7. Správa o činnosti starostu
  8. Rôzne
  9. Záver  

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík