Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

12. 12. 2023 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčícka 38, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Plán zasadnutí MZ na rok 2024
  4. Rôzne
  5. Záver  

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík