Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

12. 3. 2024 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčícka 38, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa HK + Plán kontrolnej činnosti na r. 2024
  4. Čerpanie rozpočtu za rok 2023
  5. Prijatie Muncipálneho úveru
  6. Prenájom verejných priestorov
  7. Prenájom plechového skladu
  8. Správa o činnosti starostu
  9. Rôzne
  10. Záver  

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík