Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

11. 6. 2024 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčícka 38, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Stanovisko HK k ZU za rok 2023
 4. Záverečný účet za rok 2023
 5. Správa o činnosti HK
 6. Návrh rozpočtu 2024-2026
 7. Prejednanie odkúpenia VO na Ulici pod Hájmi v zmysle ponuky
 8. Zmena UPz KE Lorinčík - návrh
 9. Správa o činnosti starostu
 10. Rôzne
 11. Záver  

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík