Miestny úrad MČ Košice - Lorinčík uzavrel s občianskym združením Ekocharita Tatry zmluvu o umiestnení kontajnerov na zber použitého šatstva a obuvi.

V prvej fáze boli umiestnené dva kontajnery na stanovištiach na ulici Macákova 1 na stanovisku kontajnera pri Dome seniorov Bethesda a na stanovišti kontajnerov pri Dome Kultúry v Lorinčíku Lorinčícka 38. V druhe fáze budú dva kontajnery umiestnené na stanovišti kontajnerov na otočke MHD - Lorinčícka 10 a v lokalite Háje na ešte neurčenom mieste.

Pri odovzdávaní materiálu je potrebné riadiť sa pokynmi uvedenými v prílohe a na kontajneroch.