Zvereňujeme toto VZN číslo 2/2019 o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby:

Aktualizované: VZN bolo schválené na zasadnutí MZ 21. 5. 2019.