Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme jednou špecializovanou sociálnou poradkyňou bezplatne pre mobilných občanov v budove SČK na Komenského 19 (ambulantná forma), a v prípade potreby aj v prirodzenom domácom prostredí klienta (terénna forma). Taktiež poskytujeme poradenstvo aj telefonicky. Ponúkame tieto možnosti na spoluprácu a pomoc pri riešení nepriaznivých situácií.

Sociálna poradkyňa – Mgr. Karoľová, tel. č. 0903 782 836

ANTIK Telecom, s. r. o.
Zákaznícke centrum: 055 / 623 44 00
DPMK, a. s.
Sťažnosti: 055 / 640 72 10
KOSIT, a. s.
Zber a odvoz odpadu: 055 / 727 07 16
SPP - Slovenský plynárensky priemysel
V prípade poruchy volajte 0800 111 727
VSE - Východoslovenská energetika, a. s.
V prípade poruchy volajte:
- 0850 123 333 - linka VSE
- 0850 123 332 - poruchová služba VSE
VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
V prípade poruchy volajte 055 / 642 75 07

 

Kontakty:

Poslanie CO, jej informačný systém a varovanie obyvateľstva

Podrobnejšie a doplňujúce informácie o CO:

Všeobecné zásady

Ak sa stanete očitým svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju bez zbytočného odkladu ihneď oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na týchto telefónnych číslach tiesňového volania:

 • 112 - Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) - európske číslo tiesňového volania,
 • 150 - Hasičský a záchranný zbor (v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelnej pohromy),
 • 155 - Zdravotná záchranná služba (v prípade ohrozenia života a zdravia),
 • 158 - Polícia (v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti),
 • 159 - Mestská polícia.

Snažte sa vždy konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a vo svojom okolí nerozširujte neoverené správy a informácie.

Základné zložky Integrovaného Záchranného Systému:

 • Hasičský a záchranný zbor,
 • poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
 • kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany,
 • Horská záchranná služba,
 • Banská záchranná služba.

Všetky zložky IZS sú navzájom prepojené, preto, ak ste v tiesni a potrebujete pomoc, VOLAJTE číslo 112.

Pri podávaní informácie je nutné uviesť tieto základné údaje:

 • meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo informujúcej osoby,
 • druh mimoriadnej udalosti, čas, dátum a zdroj jej vzniku,
 • vizuálne prejavy unikajúcej látky (pary, farba, poškodenie okolitého prostredia,...),
 • druh a evidenčné číslo dopravného prostriedku,
 • druh obalu, z ktorého látka uniká,
 • známy počet postihnutých osôb,
 • popis zdravotného stavu postihnutých, vrátane príznakov,
 • počasie v mieste vzniku mimoriadnej udalosti (smer vetra, slnko, dážď, hmla,...),
 • základné orientačné body v okolí zdroja vzniku mimoriadnej udalosti (mosty, iné dopravné stavby, kanály, komíny, nádrže, vysoké stromy, a pod.).