Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu stavby:

Lorinčík - úprava NN a DP

ktorej obsahom je úprava existujúceho vzdušného NN vedenia, spočívajúca vo výmene nevyhovujúcich podperných bodov a vodičov existujúceho distribučného vedenia ako aj úprave dotknutých domových prípojok.

Predpokladaný termĺn realizácie stavby je rok 2016.

Tu je celé znenie oznamu vrátanie grafickej situácie: