Vážení spoluobčania,

po dohode s Útvarom hlavného architekta mesta Košice bol stanovený termín uzávierky návrhov zmien územného plánu zóny Košice – Lorinčík na 30. 6. 2017. Po tomto termíne už návrhy na zmeny nebudú akceptované. Každý návrh je potrebné podať písomnou formou v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice – Lorinčík.

Bližšie informácie: 0911 872 165, 055/78 98 990