Vážení spoluobčania.

Po dlhej zime prišli prvé jarné dni a jarné slnko vyzýva na záhradné práce. Striháme stromčeky, vinič, začíname sadiť, pripravujeme fóliovníky a začíname aj s úpravou trávnika.

Pri týchto prácach sa hromadí bioodpad. Žiaľ, niektorí si tento odpad spaľujú, pričom ani často netušia, že konajú nielen nesprávne, ale aj protiprávne.

Pozrime sa bližšie na zákony v tejto oblasti:

Od 1. januára 2006 platí zákaz zneškodňovať, skládkovať alebo spaľovať akýkoľvek biologický odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných priestranstiev.

  • Bioodpad sa musí zhodnocovať, napríklad kompostovaním. (Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch). Oheň sa nesmie zakladať tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
  • Porasty bylín, kríkov a stromov sa nesmú vypaľovať (Zákon č. 315/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi).
  • Nikto nesmie obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi ani parami (Zákon č. 40/1964 Zb.- občiansky zákonník).

Ak teda niekto spaľuje odpad - či už na záhrade alebo na verejnom priestranstve – dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta až do výšky 331 EUR.

Pre právnické osoby sa táto suma môže vyšplhať až do výšky takmer 16 600 EUR.

Preto Vás dôrazne vyzývam na rešpektovanie prísneho zákazu spaľovania na celom území našej mestskej časti.

Mali by sme si uvedomiť, že spaľovaním nenávratne ničíme hodnotné suroviny, ktoré sa v prípade biologických odpadov dajú jednoduchým spôsobom – kompostovaním – premeniť na kvalitné hnojivo, plné živín a organických látok, ktoré sú nevyhnutné pri pestovaní akýchkoľvek plodín na záhrade.

Spaľovaním ohrozujeme aj náš majetok a zdravie. Pri spaľovaní vlhkého materiálu unikajú do ovzdušia zdraviu škodlivé plyny ako sú oxid uhoľnatý, uhľovodíky alebo dechtové látky.

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?

  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,
  • uviesť kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá,
  • uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi,
  • ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
  • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí,
  • poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

Starosta mestskej časti Košice - Lorinčík