Firma GEODETICCA s. r. o. bude dňa 23. 7. 2015 (štvrtok) o 09:00 hod. vytyčovať prístupovú komunikáciu - časť hranice pozemku parcely registra CKN č. 295 (parciel registra EKN č. 109/2, 145/45, 102, 145/46, 248/1) v katastrálnom území Lorinčík. Preto pozýva vlastníkov predmetného pozemku aj susedných pozemkov, aby sa vytýčenia zúčastnili a aby sa oboznámili s priebehom a označením vytýčenej hranice pozemku a vyjadrili sa k vytýčeniu (súhlas, nesúhlas, pripomienky).
Celý text pozvánky je v tomto dokumente, predbežná grafika zase v tomto dokumente.