Zvereňujeme návrh VZN číslo 1/2019, ktorým sa ruší VZN číslo 1/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mestskej časti Košice – Lorinčík:

Poslanci MZ schválili tento rozpočet na rok 2019:

Zverejňujeme list z RÚVZ Košice, ktorým nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach:

Zverejňujeme čerpanie rozpočtu za rok 2018 k 31. 12. 2018:

Zverejňujeme tento návrh rozpočtu na rok 2019:

V zmysle § 30, 31 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) na základe podnetov zo strany Mestskej časti (ďalej MČ) Košice – Lorinčík MČ a Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ďalej ÚHA) začalo s prerokovaním Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice – Lorinčík 2018 (ďalej ÚPN-Z).

Územnoplánovacia dokumentácia „Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice – Lorinčík 2018“ je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Takisto je dokumentácia k nahliadnutiu na úrade mestskej časti Košice – Lorinčík v rámci úradných hodín MÚ MČ Košice – Lorinčík, informácie na čísle 055/789 8990

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice – Lorinčík 2018 sa uskutoční

dňa 30. 1. 2019 o 15:30 v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Lorinčík.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice – Lorinčík 2018 do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.

Viac informácií je aj v tejto verejnej vyhláške:

Zverejňujeme výročnú správu za rok 2017: