Vážení občania,

zverejňujeme schválený Záverečný účet našej MČ za rok 2017:

Behtesda senior zariadenie pre seniorov, Macákova 1, Košice hľadá pomocnú silu do kuchyne (dôchodkyňu). Kontakt: 0905 310 549

Dňa 27. 6. 2018 o 15,30 hod. v dome kultúry v Lorinčíku sa bude konať verejné stretnutie občanov za účelom informovania ohľadne konceptu Územného plány mesta Košice.

Hostia:

  • Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD. - za zhotoviteľa,
  • Ing. arch. Martin Richnavský - ÚHA mesta Košice

Damán Exner
starosta MČ Košice - Lorinčík

Vzhľadom na zvýšený počet požiarov a vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV a okrese Košice – okolie odo dňa 15. 6. 2018 od 15,00 hod. Viac v tomto dokumente:

 

Celý text oznámenia je na webovej stránke Mesta Košice: http://www.kosice.sk/article.php?id=21107

Dňa 2. 6. 2018 (sobota) bude vykonaná vakcinácia psov a mačiek v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. na otočke autobusu v Lorinčíku.

Cena vakcinácie proti besnote je 8,- €, cena komplexnej vakcinácie je 15,- €.

Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice.

O Z N A M – dôležité upozornenie !!!

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto upozorňuje všetkých občanov - chovateľov ošípaných - aj neregistrovaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných (AMO), že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-mesto na telefónne číslo 055/7961811 alebo  mobilné číslo 0911888267 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Podrobnosti o monitoringu AMO sú v týchto súboroch:

Mesto Košice vydalo toto stavebné povolenie pre stavbu Technická infraštruktúra pre obytnú zónu Lorinčík:

Zverejňujeme toto rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice k zámeru obnovy fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Lorinčíku: