Zverejňujeme súbory návrhu územného plánu - zmien a doplnkov 2018. Sú v tomto adresári:

Zvereňujeme VZN číslo 1/2019, ktorým sa ruší VZN číslo 1/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mestskej časti Košice – Lorinčík:

VZN bolo schválené na zasadnutí MZ 21. 5. 2019.

Vážení občania,

zverejňujeme schválený Záverečný účet našej MČ za rok 2018:

Zvereňujeme toto VZN číslo 2/2019 o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby:

Aktualizované: VZN bolo schválené na zasadnutí MZ 21. 5. 2019.

 

Vážení občania,

zverejňujeme návrh záverečného účtu našej MČ za rok 2018 pred jeho schvaľovaním poslancami MZ:

 

 

Zvereňujeme návrh VZN číslo 1/2019, ktorým sa ruší VZN číslo 1/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mestskej časti Košice – Lorinčík:

Poslanci MZ schválili tento rozpočet na rok 2019:

Zverejňujeme list z RÚVZ Košice, ktorým nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach: