Upozorňujeme, že Úrad verejného zdravotníctva vydal nasledujúce opatrenie platné od 1. 10. 2020:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Všetky opatrenia ÚVZ SR nájdete na tejto jeho stránke.

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto žiada našu MČ o aktualizáciu súpisu všetkých chovateľov ošípaných v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku.

Podrobnosti o súpise a propagačné materiály o AMO sú v týchto súboroch:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach nám oznamuje, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV dňom 20. 8. 2020 od 08:00 hod.:

Vzhľadom na vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV odo dňa 11. 8. 2020 od 12.00 hod. Viac v tomto dokumente:

Boli sme požiadaní listom RÚVZ Košice z 2. 7. 2020 o súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19:

V zmysle § 30, 31 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) na základe podnetov zo strany Mestskej časti (ďalej MČ) Košice – Lorinčík, Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ďalej ÚHA), ako aj výsledku rokovania s nadradeným orgánom územného plánovania o ďalšom postupe obstarávania a spracovania tejto územnoplánovacej dokumentácie začalo s novým prerokovaním Územného plánu zóny Lorinčík (ďalej ÚPN-Z), Zmeny a doplnky č. 7/2018.

Celý text oznámenia spolu s prílohami je na tejto webovej stránke mesta Košíc.

Vážení občania,

zverejňujeme schválený Záverečný účet našej MČ za rok 2019 schválený na MZ 26. 5. 2020: