Vážení občania,

zverejňujeme návrh záverečného účtu našej MČ za rok 2022 pred jeho schvaľovaním poslancami MZ:

Na zasadnutí MZ 7. 3. 2023 boli prerokované a schválené:

Celé znenie zápisnice z rokovania MZ je v tomto súbore:

Upozorňujeme, že je schválené VZN číslo 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb:

Zverejňujeme Oznámenie o začatí správneho konania RÚVZ Košice, ktorým sa nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 22. 3. - 30. 4. 2023:

Zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2023:

Upozorňujeme, že je pripravený návrh Návrh VZN číslo 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb: