Zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020" z 21. 10. 2020. Toto oznámenie nájdete na stránke:

O tomto strategickom dokumente informovalo aj Mesto Košice, zároveň umožňuje do dokumentácie nahliadnuť, konkrétnosti sú na týchto stránkach:

Zverejňujeme rozhodnutie z RÚVZ Košice, ktorými nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach:

 

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto opätovne žiada našu MČ o informovanie chovateľov ošípaných na povinnosť registrovať chov ošípaných (hoci aj 1 kus ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku. Týmto oznamom sa snažíme túto žiadosť splniť.

Podrobnosti o registrácii a propagačné materiály o AMO sú v týchto súboroch:

Upozorňujeme, že Úrad verejného zdravotníctva vydal nasledujúce opatrenie platné od 1. 10. 2020:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Všetky opatrenia ÚVZ SR nájdete na tejto jeho stránke.

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto žiada našu MČ o aktualizáciu súpisu všetkých chovateľov ošípaných v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku.

Podrobnosti o súpise a propagačné materiály o AMO sú v týchto súboroch:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach nám oznamuje, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV dňom 20. 8. 2020 od 08:00 hod.:

Vzhľadom na vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV odo dňa 11. 8. 2020 od 12.00 hod. Viac v tomto dokumente:

Boli sme požiadaní listom RÚVZ Košice z 2. 7. 2020 o súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19: