Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík oznamuje, že dňa 18.11.2021 budú z technických príčin úradné hodiny v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Zverejňujeme rozhodnutie RÚVZ Košice, ktorým nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 15. 10. - 15. 11. 2021:

Oznamujeme, že v termíne od 18. 8. 2021 do 31. 8. 2021 budú úradné hodiny z dôvodu čerpania dovolenky v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach nám oznamuje, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV dňom 23. 7. 2021 od 12:00 hod.:

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v zmysle priloženej mapy v katastrálnom území mesta Košice, mestská časť Lorinčík, okres Košice:

že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: august 2021 – december 2021.

Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01  Košice.

Žiadosť o zverejnenie tohto oznamu spolu s mapou sú v tomto dokumente:

Vzhľadom na vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV odo dňa 21. 6. 2021 od 15.00 hod. Viac v tomto dokumente:

Zverejňujeme toto oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu „V283, V596 – Lorinčík – Baška – zriadenie VN, TS, NN

Zverejňujeme tento Súhlas s predĺžením termínu dokončenia stavby Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, pre stavebný objekt SO 02 Zárubné múry: