Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach nám oznamuje, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV dňom 26. 4. 2022 od 12:00 hod.:

Poslanci MZ schválili tento rozpočet na rok 2022:

Vzhľadom na vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV odo dňa 23. 3. 2022 od 12.00 hod. Viac v tomto dokumente:

Zverejňujeme rozhodnutie RÚVZ Košice, ktorým nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 28. 3. - 30. 4. 2022:

Zverejňujeme čerpanie rozpočtu za rok 2021 k 31. 12. 2021:

 

Zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2022:

Spoločnosť DELTA TELEKOM SERVIS s. r. o., ako realizátor stavby pre investora DELTA ONLINE s. r. o., ktorá je držiteľom povolenia a prevádzkovateľom telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom 351/2011, § 66, a na základe právoplatného územného rozhodnutia č.: MK/A/2020/07048-04/II/MIN vydaného Mestom Košice dňa 24. 02. 2020, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Lorinčík, že v plánovanom  termíne 10. 03. 2022 sa začínajú stavebné práce súvisiace s realizáciou optickej trasy "Optická trasa Gemerská Poľov – Bukovec".

V dňoch 22. 12. a 23. 12. 2021 budú úradné hodiny v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

V dňoch od 27. 12. do 31. 12. 2021 bude úrad zatvorený. V prípade prihlásenia sa na trvalý pobyt volajte, prosím, 0904 866 372 alebo 0911 872 165.

V dňoch od 3. 1. do 7. 1. 2022 budú úradné hodiny v čase od 08.00 hod. - do 12.00 hod.