Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach nám oznamuje, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV dňom 26. 8. 2022 od 12:00 hod.:

 

Okresný úrad Košice odvoláva zákaz vstupu do lesov, viac v tomto súbore.

Mestská časť Košice - Lorinčík v spolupráci so spoločnosťouH + EKO, spol. s r.o., Košice uskutoční zber elektroodpadu a nepotrebných elektrospotrebičov v našej mestskej časti.

Podrobné informácie sú v tomto súbore:

 

Inflačná pomoc - ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Vzhľadom na vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV odo dňa 28. 6. 2022 od 12.00 hod. Viac v tomto dokumente:

Obstarávateľ strategického dokumentu – Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 25.05.2022 Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice – SECAP“. Toto oznámenie bolo 31. 5. 2022 doručené MČ Košice - Lorinčík ako schvaľujúcemu orgánu podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona a dotknutej obci podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona.

Oznámenie je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ramec-pre-boj-proti-klimatickej-zmene-cestou-podpory-udrzatelnej-vyrob.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušného orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa ods. 5.

Vážení občania,

zverejňujeme návrh záverečného účtu našej MČ za rok 2021 pred jeho schvaľovaním poslancami MZ: