oznam-2014-09-19-preberanie-kandidatnych-listin-mala

Kandidátne listiny a iné dokumenty (delegačné listiny a pod.) súvisiace s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. 11. 2014, sa mimo úradných hodín budú preberať v priestoroch kancelárie MÚ MČ Košice-Lorinčík dňa

21. 9. 2014 od 19:00 do 24:00 hod.

Iný termín prevzatia v zákonnej lehote je možný len po vzájomnej telefonickej dohode - telefónne čísla sú v priloženom dokumente.

Darina Terifajová
zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Východoslovenská distrubučná, a. s. oznamuje obyvateľom Lorinčíka, že

18. 3. 2014 od 8:20 do 15:30

bude prerušená dodávka elektriny:

  • v lokalite celej MČ Košice - Lorinčík okrem kláštora a okrem časti Vyšný Lorinčík (podrobnosti v tomto súbore),
  • na odberných miestach číslo 0000143911 a 0000035224 (podrobnosti v tomto súbore).

Vážení občania,

starosta MČ Košice-Lorinčík Vás pozýva na VEREJNÚ DISKUSIU k témam:

  1. Štruktúra  usporiadania mestských častí v meste Košice,
  2. Súčasný stav multifunkčného ihriska.

Verejná diskusia sa uskutoční 28. 11. 2013 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu.

Toto oznámenie je aj na stiahnutie v tomto súbore.

MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je dodávka a montáž klampiarskeho materiálu. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.

MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zrubová konštrukcia studne. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.

Východoslovenská distribučná a. s. oznamuje, že v celej  mestskej časťi Košice-Lorinčík okrem časti IBV Vyšný Lorinčík bude v termíne od 19. - 20. februára 2013 od 8:00 do 17:00 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.


Starosta MČ Košice - Lorinčík zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory budovy "Hasička". Viac informácií je v tomto súbore.
MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zimná údržba komunikácií v MČ Košice - Lorinčík. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.
Na základe požiadaviek vlastníkov pozemkov MÚ MČ Košice - Lorinčík dal vypracovať urbanistickú štúdiu pre lokalitu Breziny (Lorinčík - západ) za účelom zhodnotenia ich súčasných pozemkov na pozemky stavebné. Preto MÚ vyzýva vlastníkov parciel, nachádzajúcich sa v danej lokalite, aby písomne predložili pozmeňovacie návrhy do 15. 2. 2013. Celé znenie výzvy je v tomto súbore. Komplexný návrh je v tomto súbore.

Vážení občania,

miestna samospráva pri MÚ MČ Košice - Lorinčík zvoláva verejné zhromaždenie, na ktorom bude prebiehať analýza návrhov riešenia, ktoré predložili vlastníci dotknutých parciel. Zhromaždenie sa uskutoční 13. 6. 2012 o 17:00 v sále kultúrneho domu.

Pozvánka je v tomto súbore. Nákres dotknutého územia je v tomto súbore.