Firma GEODETICCA s. r. o. bude dňa 23. 7. 2015 (štvrtok) o 09:00 hod. vytyčovať prístupovú komunikáciu - časť hranice pozemku parcely registra CKN č. 295 (parciel registra EKN č. 109/2, 145/45, 102, 145/46, 248/1) v katastrálnom území Lorinčík. Preto pozýva vlastníkov predmetného pozemku aj susedných pozemkov, aby sa vytýčenia zúčastnili a aby sa oboznámili s priebehom a označením vytýčenej hranice pozemku a vyjadrili sa k vytýčeniu (súhlas, nesúhlas, pripomienky).
Celý text pozvánky je v tomto dokumente, predbežná grafika zase v tomto dokumente.

Milí seniori, starosta MČ Košice - Pereš Vás pozýva na Olympiádu seniorov:

oznam-2015-06-13-olympiada-seniorov-2015

Mestské časti Košice Pereš, Košice Lorinčík a Farnosť Najsvätejšej Trojice Vás pozývajú k darcovstvu krvi. V sobotu, 6. júna 2015 príde mobilná transfúzna stanica z Košíc a odber krvi sa od 7:30 do 9:30 hod. uskutoční na fare, Gelnická 55, Košice Pereš (za kostolom). Odber sa môže uskutočniť pri určitom počte darcov a preto Vás chceme poprosiť, aby ste sa do 1.6.2015 nahlásili buď sms správou na mob. č.: 0918 461 790 (darovanie krvi, meno a priezvisko), alebo na pevnej linke  055/78 98 990. Viac informácií o podmienkach darcu je v tomto dokumente.

Darovanie krvi nestojí darcov veľa, ale pre ľudí v núdzi má Vaša krv cenu zlata. Príďte.

VDS informovala našu MČ o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 28. 5. 2015 v čase 7:20 - 14:30 na týchto uliciach:

Sluková, Beskydská, Poloninská, Macákova, Pieninská, Pytliacka, Čergovská.

Podrobné informácie sú v tomto súbore.

V súvislosti so začatím rekonštrukcie električkových tratí v križovatke Tr. SNP, Bardejovská a na Bardejovskej ulici (od 10. 5. 2015) sa menia zachádzky vybraných spojov z liniek pravidelnej mestskej hromadnej dopravy kvôli cestám do alebo zo základných škôl na Luníku VI - VIII (platí len v dňoch školského vyučovania).

Od pondelka 11. 5. 2015 NEBUDÚ zachádzať na zastávky "DPMK" a "Spoločenský pavilón" tieto spoje z linky 20L, ich trasa je:

ráno:

  • 7:06 hod Pereš ... - ... 7:14 hod Lorinčík - ... Moldavská cesta - na kruhovom objazde rovno - SOŠ automobilová (7:24) - Moldavská cesta - doľava - Idanská - doľava – ZŠ Bernolákova 7:26 hod  - Trieda SNP - doprava - Toryská - Moldavská cesta – Štúrova  - Nám. osloboditeľov (7:36) ... - Košická Nová Ves 7:49 hod;
  • 7:22 hod Pereš (bez zachádzky na Lorinčík) ... - DPMK (7:30) - Spoločenský pavilón (7:32) - SOŠ automobilová (7:32) ... - Nám. osloboditeľov  7:39 hod;

poobede:

  • 12:03 hod Košická Nová Ves - ... SOŠ automobilová (12:26) - Spoločenský pavilón (12:28)  - DPMK (12:29) ... - Pereš 12:36 hod ... - ... Lorinčík 12:45 hod - .... Košická Nová Ves 13:17 hod;
  • 13:00 hod ZŠ Bernolákova – doprava Idanská – doprava - SOŠ automobilová (13:02) - Spoločenský pavilón (13:04)  - DPMK (13:05) ...  - Pereš (13:13)  ... - ... Lorinčík 13:21 hod;
  • 13:31 hod Košická Nová Ves - ... - Nám. osloboditeľov (13:46 hod) ... -  ... Štúrova - Toryská - doľava -   Trieda SNP - doľava - ZŠ Bernolákova (13:56) - Idanská - doprava -  SOŠ automobilová (13:58) - Spoločenský pavilón (14:02) - DPMK (14:03) -  ... - Pereš (14:08)  ... - ... Lorinčík (14:16)  -  ... Košická Nová Ves 14:48 hod.;

Na červeno označené sú zrušené zastávky. Zachádzky spojov ku ZŠ Bernolákova ostávajú zachované.

Mesto Košice oznamuje, že začína obstarávať nový Územný plán mesta Košice. Podrobnosti vrátane spôsobu, ako zadať požiadavky, námety na riešenie a informácie sú v tomto súbore.

Mesto Košice oznamuje, že pripravilo strategický dokument - Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice. Celý dokument je zverejnený na stránke MŽP SR na tejto adrese: http://www.enviroportal.sk/en/eia/detail/strategia-rozvoja-dopravy-dopravnych-stavieb-mesta-kosice.

Vážení spoluobčania.

Po dlhej zime prišli prvé jarné dni a jarné slnko vyzýva na záhradné práce. Striháme stromčeky, vinič, začíname sadiť, pripravujeme fóliovníky a začíname aj s úpravou trávnika.

Pri týchto prácach sa hromadí bioodpad. Žiaľ, niektorí si tento odpad spaľujú, pričom ani často netušia, že konajú nielen nesprávne, ale aj protiprávne.

Pozrime sa bližšie na zákony v tejto oblasti:

Od 1. januára 2006 platí zákaz zneškodňovať, skládkovať alebo spaľovať akýkoľvek biologický odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných priestranstiev.

  • Bioodpad sa musí zhodnocovať, napríklad kompostovaním. (Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch). Oheň sa nesmie zakladať tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
  • Porasty bylín, kríkov a stromov sa nesmú vypaľovať (Zákon č. 315/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi).
  • Nikto nesmie obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi ani parami (Zákon č. 40/1964 Zb.- občiansky zákonník).

Ak teda niekto spaľuje odpad - či už na záhrade alebo na verejnom priestranstve – dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta až do výšky 331 EUR.

Pre právnické osoby sa táto suma môže vyšplhať až do výšky takmer 16 600 EUR.

Preto Vás dôrazne vyzývam na rešpektovanie prísneho zákazu spaľovania na celom území našej mestskej časti.

Mesto Košice oznamuje, že pripravilo strategický dokument - Program rozvoja mesta Košice 2015-2020. Celý dokument je zverejnený:

Informácia o pripravovanom strategickom dokumente je v tomto súbore.

V roku 2015 navštívi Štatistický úrad SR vybrané domácnosti v našej MČ. Viac informácií je v tomto dokumente.