MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je dodávka a montáž klampiarskeho materiálu. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.

MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zrubová konštrukcia studne. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.

Východoslovenská distribučná a. s. oznamuje, že v celej  mestskej časťi Košice-Lorinčík okrem časti IBV Vyšný Lorinčík bude v termíne od 19. - 20. februára 2013 od 8:00 do 17:00 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.


Starosta MČ Košice - Lorinčík zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory budovy "Hasička". Viac informácií je v tomto súbore.
MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zimná údržba komunikácií v MČ Košice - Lorinčík. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.
Na základe požiadaviek vlastníkov pozemkov MÚ MČ Košice - Lorinčík dal vypracovať urbanistickú štúdiu pre lokalitu Breziny (Lorinčík - západ) za účelom zhodnotenia ich súčasných pozemkov na pozemky stavebné. Preto MÚ vyzýva vlastníkov parciel, nachádzajúcich sa v danej lokalite, aby písomne predložili pozmeňovacie návrhy do 15. 2. 2013. Celé znenie výzvy je v tomto súbore. Komplexný návrh je v tomto súbore.

Vážení občania,

miestna samospráva pri MÚ MČ Košice - Lorinčík zvoláva verejné zhromaždenie, na ktorom bude prebiehať analýza návrhov riešenia, ktoré predložili vlastníci dotknutých parciel. Zhromaždenie sa uskutoční 13. 6. 2012 o 17:00 v sále kultúrneho domu.

Pozvánka je v tomto súbore. Nákres dotknutého územia je v tomto súbore.

Toto verejné zhromaždenie bude 24. 5. 2012 o 17:00 v sále kultúrneho domu v Lorinčíku. Jeho účelom je hľadanie kompromisov jednotného postupu možnosti zrealizovania komunikácie pre prístup k budúcim stavebným pozemkom. Viac podrobností v tomto súbore.
Toto rokovanie sa uskutoční 23. 5. 2012 o 17:00 v malej zasadačke, prízemie MMK, Trieda SNP 48/A, Košice. Viac v tomto súbore.

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti, že od 1. 1. 2012 sa evidencia obyvateľov vykonáva na miestnom úrade mestskej časti Košice - Lorinčík.

Do 31. 12. 2011 sa vykonávala v mestskej časti Košice - Západ.